เอกสารเช่ารถยนต์

ในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้งานสักคัน จำเป็นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สามารถดูเพิ่มด้านล่างนี้ หลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมบริษัทรถเช่าจึงขอเอกสารหลายอย่างยุ่งยากจัง ทั้งนี้ก็เพราะบริษัทรถเช่า จำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เช่า ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เช่าจำเป็นต้องทราบและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการเช่ารถยนต์ ซึ่งโดยทั่วไปการเช่ารถยนต์จะต้องใช้เอกสารเช่ารถยนต์ ดังนี้

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับบุคคลธรรมดา

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถยนต์
  3. บัตรเครดิต

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถยนต์
  3. สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน)หรือหนังสือรับรองรายได้

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถยนต์
  3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
  4. ใบรับรถที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถยนต์
  3. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
  4. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  5. ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจ
  2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  3. ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักศึกษา
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถยนต์
  3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
  4. บัตรนักศึกษา
  5. ประวัตินักศึกษา

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักเดินทาง
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถยนต์
  3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
  4. ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
  2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
  4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
   (กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
  5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
  6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
  7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ กรณีมีผู้ขับเสริม จะต้องมาทำสัญญาเช่ารถด้วย

New !! ส่งเอกสารเช่ารถ กับ ECOCAR ทาง LINE@ ยิ่งไลน์ ยิ่งใกล้

Chat พูดคุยหรือจองรถเช่า กับเรา 24 ชั่วโมง LINE ID : @ecocar หรือคลิก

เงินมัดจำสำหรับเช่ารถยนต์

รถยนต์ขนาด 1,200 cc วางเงินมัดจำ 5,000 บาท
รถยนต์ขนาด 1,500 cc วางเงินมัดจำ 5,000 บาท
รถยนต์ขนาด 1,800 cc วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
รถยนต์ Fortuner วางเงินมัดจำ 10,000 บาท